podział map

Podział map:

Ogólny podział map ze względu na treść:

 • ogólno geograficzne
 • tematyczne
  • społeczno-gospodarcze
  • przyrodnicze, fizycznogeograficzne
  • polityczno-administracyjne
  • topograficzne
  • przeglądowo-topograficzne
  • przeglądowe
Podział map społeczno-gospodarczych
 • społeczne, m.in.:
 • gospodarcze, m.in.:
  • gospodarki mieszkaniowej
  • przemysłu
  • rolnictwa
  • usług
  • demograficzne
  • wybranych elementów socjalno-bytowych
  • mapa zasadnicza
  • zagospodarowania terenu
  • uzbrojenia terenu
  • swobody dyspozycyjnej terenu
  • komunikacji (lądowej, wodnej, powietrznej)
  • drogowej
  • morskiej
  • lotniczej
Podział map przyrodniczych
 • fizjograficzne, m.in.:
 • sozologiczne
  • zagrożenia środowiska
  • ochrony środowiska
  • geologiczne
  • hipsometryczne
  • geomorfologiczne
  • hydrograficzne
  • klimatu
  • glebowe
  • szaty roślinnej
  • świata zwierzęcego

Ze względu na skalę

 • mapy wielkoskalowe (skala od 1:100 do 1:10 000)
 • mapy średnioskalowe (od 1:20 000 do 1:300 000)
 • mapy małoskalowe (poniżej 1:500 000)

lub

 • mapy zasadnicze w skali od 1:500 do 1:5 000
 • mapy topograficzne w skali od 1:5 000 do 1:200 000, przedstawiające szczegółowo np. rzeźbę terenu lub sieć dróg
 • mapy przeglądowo-topograficzne w skali od 1:200 000 do 1:1 000 000, zawierające zgeneralizowane elementy bardziej szczegółowych map topograficznych. Przedstawiają np. pokrycie i rzeźbę terenu, sieć komunikacyjną lub wodną
 • mapy przeglądowe w skali mniejszej niż 1:1 000 000, mocno zgeneralizowane, przedstawiają ogólny obraz kontynentów lub ich większych części

Leave a Reply