KIHAM

odzn_kiham

W 1980 roku (jesień) w Warszawie, wewnątrz ZHP, powstał Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Makowskiego „KIHAM”. Postawił sobie za cel „przywrócenie ideałów harcerskich”. Na początku roku 1981 odbył się Zjazd ZHP. KIHAM, zrzeszający ok. tysiąca instruktorów, starannie przygotowywał wnioski dotyczące odnowy harcerstwa. Niestety wszystkie zostały odrzucone. Pomimo tego, jesienią tegoż roku na krakowskich Błoniach KIHAM zorganizował Zlot Harcerstwa. Było to znaczące wydarzenie w historii KIHAM, pokazujące dynamizm wyzwalającej się, krępowanej od wielu lat metody skautowej. Zlot był impulsem aktywizującym rozwój pracy „niepokornych” instruktorów i drużyn. Powstały regulaminy stopni i sprawności, przywracające wychowawczą metodę skautową. Rozpoczęto przywracanie tradycji harcerskich przez powrót do świętowania rocznic patriotycznych nie uznawanych przez władze komunistyczne (np. 3 maja, 11 listopada)

W grudniu 1981roku po wprowadzeniu przez władze PRL stanu wojennego – ZHP działający pod ideowym przewodnictwem partii komunistycznej PZPR był jedyna nie zawieszoną w działalności organizacją „społeczną”. Władze ZHP rozwiązały KIHAM.

Leave a Reply